paprašyti

paprašyti
paprašýti 1. tr., intr. H, R, K kreiptis su pageidavimu: Mūsų svečiai paprašė sau vakarienės Blv. Kad dar bepaprašys vandens, tai jau įnešti, pasėmus iš jūros BM375. Valgyt nepaprašýsiu, o rūkyt paprašýsiu Nmč. Tu gali suskalbėtie, tai tu paprãšai valgytie Kli. Ateina, paprãšo darbo – duodi visai dienai Antr. Paprašýsiu pusbrolio – parveš [malkas] Rud. Nueik pas karalių, paprašyk trijų dienų laiko LTR. Jūs paprašykit seno tėvelio, kad jums pasėtų kalne linelių BsO108. Ko paprašiaũ, jis manę visada paklaũsė Kls. Mechaninio cecho vardu žodžio paprašė pamainos meistras . Įsidrąsinęs tėvas paprašė sūnaus čebatų, sūnus padovanojo A.Vien. Paprašyčiau seselės šaltinio vandens gerti JD367. Paprašaim šventosios dvasios 363. Nėr gi kas paprãšo (ką paprašyti) Tvr. Nueikit an namą ir paprašykit Gg. Nepaprašęs nelauk Grž. Pagiprašykai poną Dievulį, kadgi nupūstų baltą smėlelį (rd.) . Nepyk ant manęs, paprašius vieno daikto Blv. | refl. tr., intr.: Pasiprašýsiu vienur kitur žiupsnelį druskos Šk. Paėjau tris kilometrus, žiūriu – važiuoja ūkininkas. Pasiprašiau pavėžėti . Kad leistų eiti, pasiprašyk J. Pasprãšė, kieman kad paleistų Ad. Užusukiau pakely prie trobos ir pasprašiaũ nakvynėn Sv. Atėjo jaunas žmogus ir pasiprašė priimti javų kulti MPas. Pas karalių nutraukęs, pasiprãšė dukterų pamatyt Jrk131. Pasiprašiau keliom savaitėm atostogų I.Simon. Pasiprašęs padėjimo Dievo, su neprieteliais mušosi S.Stan. | Tokia mergučė didelė i nepasiprãšo (nepasisako, kad nori eiti laukan, tuštintis) Šmk. 2. tr. pakviesti: Raštininką paprašė vieną valandėlę į raštinę J.Jabl. Paprašiau užeiti kavos puodeliui J.Marcin. Paprašýk kieman (į svečius) Nmč. Paprãšė žmogų galvijam pašert Ut. Kūmosna paprãšė Krs. Padaryva alutį, paprašyva tetušį StnD30. Oi tai tu suprašei visos giminėlės, tiktai nepaprašeĩ senos motinėlės (d.) Drsk. | refl. tr.: Jonas pasiprašė ir mane bent pusvalandį į trobą J.Jabl(Žem). Nieko neprašė, savus tik kelis pasiprãšė Mžš. Jis pasiprãšė tris mūrinykus, ir tie jam tuojau tą namą pastatė (ps.) Smn. Jo pasiprašýtas draugas ir išvažiuota iš namų Kp. Mergučė susimetrikavo, reiktų pasiprašýt, reiktų butelį išgert Skr. ^ Pasiprašyk kvailį į veselę, tai gausi ir į ausį LTR(Šmk). 3. refl. pageidauti už parduodamą daiktą tam tikros sumos: Kiek pasiprãšė, tiek ir mokėjau (nesiderėjau) Krd. \ prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; paprašyti; papaprašyti; parprašyti; perprašyti; praprašyti; priprašyti; papriprašyti; suprašyti; užprašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • paprašyti — paprašýti vksm. Àš paprašiaũ tėvą, tėvo pinigų̃, bet nèdavė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užprašyti — 1. tr. N, M iš anksto pakviesti: Užprašyt reikia, tai tada ateis [svečiai] Grv. Užprašė užeiti pas mumis pažiūrėt Krm. Ją gi dėdė ažuprãšė kieman Ob. Stirna visų pirma užprašyta buvo (d.) Ps. A zuikys į kūmus užprãšė, ka taip lakstai?! LTR(Vdk) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuprašyti — 1. tr. nuvadinti, nuvesti: Raštininkas, neilgai galvojęs, sugalvojo būdą, kap vaikus nuo lango toliau nuprašyti LTR(Plv). Kol dar turi bent truputį maisto, nenuprašysi nuo apgraužto medžio niekaip Blv. Ta Birutėlė kad įknimba į knygas, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamelsti — pamel̃sti, pamel̃džia, pàmeldė 1. tr., intr. paprašyti: Paraginusi svečius, pameldusi kąsti, atgal bėga į kamarą Žem. Aš iš tavęs pameldžiù duonos KI243. Jis tai darė, kelis kartus pàmelstas KII52. Pamelsk, idant tavo prietelius parspėtų už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papaprašyti — ×papaprašyti (hibr.) intr. keliems paprašyti: Mergos papaprãšo kokio žmogaus, kad jaučius išvarytų Dv. prašyti; apiprašyti; atprašyti; daprašyti; įprašyti; išprašyti; nuprašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkviesti — įkviẽsti, įkviẽčia (į̃kviečia), į̃kvietė tr. 1. K paprašyti, įprašyti, kad įeitų: Į̃kvietė ing vidų J.Jabl. Eik, įkviẽsk svečią vidun, kogi ten kieme tokiam šalty kalbasi?! Š. Neį̃kviečiau į ratus sėsti Ėr. | refl. tr. K: Kad nori su vaikais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • autografas — autogrãfas dkt. Ar galiù paprašýti Jūsų autogrãfo? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apiprašyti — 1. tr. priet. užleisti nemalonumais tą, kuris ko nedavė prašančiam (pvz., nėščiai moteriai): Tavę kas ar neapiprãšė? Trgn. 2. refl. tr. apeiti prašant: Apsiprašiau kaimynus, ko reiks talkai, o rytą susinešiosu Šts. prašyti; apiprašyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ateiti — ateĩti intr. 1. H einant priartėti: Ateĩna pas mane Lp. Ateit svečias B. Ateisiù katarą dieną Str. Kai aš atėjaũ, jis jau buvo išėjęs BŽ203. Jau ji tenai atė̃jo ne su gerumu Skr. Kiek buvo atė̃ję žmonių į talką? Sml. Ana vakar būt atejus Lz.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkliūti — 1. intr. Š atsikabinti, atsiskirti (sukliuvusiems). 2. intr. atvykti, atkeliauti: Kad buvau kitur, todėlios ir nebeatkliuvau Grž. Kaip tu čia atkliuvaĩ? Aš nemislijau, kad tu atklysi Ps. Ar ans pas jumis liūb neatkliūs? KlvrŽ. Vienkart tave ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”